Tähelepanu 1.klassi astuva lapse vanem!

Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakond annab teada, et alates augustikuust 2018 ootame Teie avaldusi esimest korda kooli mineva lapse toetuse kohta.

 Toetuse suurus 2018 aastal on 130 eurot lapse kohta.

Toetus määratakse tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Järva valla elanikud, laps on asunud õppima Järva valla üldhariduskooli või väljaspool Järva valda asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi.

Toetuse saamiseks esitatakse Järva Vallavalitsusele vormikohane kirjalik avaldus kolme kuu jooksul lapse õppima asumisest arvates, milles on märgitud toetuse taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, pangakonto number ja esimest korda kooli mineva lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Avalduse vorm on kättesaadav Järva valla kodulehel aadressil http://jarvavald.kovtp.ee/blanketid

Avalduse võib esitada digitaalselt allkirjastatult piirkonna sotsiaaltööspetsialisti e-posti aadressile (kontaktid kättesaadavad aadressil http://jarvavald.kovtp.ee/ametnikud), edastada allkirjastatuna paberkandjal posti teel või vormistada lähimas teeninduskeskuses või teeninduspunktis.

Toetus määratakse pärast õpilaste nimekirja kinnitamist üldhariduskooli direktori poolt.

Järva Vallavalitsuse sotsiaalosakond

Avalduse saad siit